Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i DJA den 26. maj 2014

Valg af dirigent – Henning Olsen , Buhls Jagtrejser.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig også hvad angår de forslåede vedtægtsændringer.

Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår – se bilag

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som derefter blev vedtaget.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse– se bilag

Der var ingen bemærkninger til resultatopgørelse og balance, som derefter blev vedtaget.

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent – se bilag

Der var ingen bemærkninger til budget, som derefter blev vedtaget.

Det blev ligeledes vedtaget at kontingentet skulle være uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – valg af suppleanter

På valg til bestyrelsen var Henning Olsen og Lars Malver - begge blev genvalgt.

Kasper Andersen havde valgt at trække sig fra formandsposten af personlige årsager. Kasper var indstillet på helt at udtræde af bestyrelsen, såfremt dette vil lette valget til den nye bestyrelse. Carsten Ottesen opstillede som kandidat til bestyrelsen og var villig til at overtage formandsposten.

Carsten blev valgt som ny formand. Kasper Andersen blev valgt til suppleant.

6. Valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer

Henning Olsen blev genvalgt til at være foreningens repræsentant i Nordisk Safariklub.

7. Valg af revisorer

Lotte og Brian fra LB Jagtrejser blev genvalgt.

8. Forslag fra medlemmerne

Forslag til behandling, motiveret af Kasper Andersen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 4,

Udgår:

”Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er til stede, at de sammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal. ”

Erstattes af:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når så mange medlemmer er repræsenterede, at de udgør over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Dette forslag blev vedtaget.

Forslag til behandling, motiveret af Carsten Ottesen:

Forslag til ændring af vedtægternes § 10

Udgår:

Eksklusion kan finde sted, såfremt et flertal på generalforsamlingen finder det nødvendigt.

Erstattes af:

Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt et flertal af den til enhver tid sidende bestyrelse finder det nødvendigt, og bestyrelsen skal samtidigt beslutte varigheden af eksklusionen forinden det pågældende medlem igen kan ansøge om optagelse i DJA.

Dette forslag blev vedtaget.

9. Eventuelt

Henning Olsen redegjorde kort for arbejdet i det forløbne år i Nordisk Safariklub

Rainsford Hunting blev på foranledning af Anders Wanstrup, Korsholm Jagtrejser diskuteret og det blev konkluderet, at det er meget vanskeligt at gøre noget ved dette.

Bjarne Bitsch har skriftligt henvendt sig til JÆGER, da han er af den opfattelse at bladets skribenter er partiske i forhold til flere interessenter. Dette blev diskuteret og konklusionen blev, at dette ikke er en opgave for DJA.

Skrivelse fra forbrugerombudsmanden vedr. opgivelse af priser inklusiv moms blev kommenteret af Henning Olsen og efter han bedste overbevisning og juridisk rådgivning, konstatere han, at det er enhver frit stillet og helt lovligt, at opkræve f. eks. et administrationsgebyr til dækning af den ekstra udgift vi blev pådraget, da vi fra den 1. januar 2011 blev vi omfattet af skatteministeriets ”Særordning for rejsebureauer (momslovens §§ 67 og 68a)”

Carsten Ottesen fremlagde nogle ideer til bearbejdning af det politiske system og pressen hen imod ændring af de administrative cirkulærer som Rejsegarantifonden arbejder efter, idet lov om Rejsegarantifonden ud fra de nuværende cirkulærer ikke yder en effektiv forbrugerbeskyttelse men tværtimod motiverer rejsebranchen til at omgå lovens bogstav.

Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.

Medlemsmødet på Kalø Vildtforvaltningsskolen 31.10.13

Medlemsmødet var i år sat til Kalø Vildtforvaltningsskolen og efter en kort velkomst af Henrik Mortensen, blev ordet givet videre til Uddannelseschef på Kalø Niels Søndergaard, der startede med et godt powerpoint foredrag at fortælle om historien omkring Kalø helt fra 1300 tallet og op igennem tiderne, samt hvilke tiltag der er på Kalø og hvordan den organisationen er fordelt mellem DMU, Rødovre og Vildtforvaltningsskolen. Det blev understreget hvor mange tiltag som hører ind under jagten som Kalø er repræsenteret i og er tovholder i – ingen tvivl om de gør et kæmpe arbejde for selve jagten i DK og organisationen bag det!

Herefter fik vi en rundvisning i legendariske Finn Kristoffers trofæsamling, som har sit helt eget rum på Kalø, Niels kunne krydre det med nogle festlige og finurlige historier omkring Finn Kristoffersen.

Det blev også til en rundvisning i skoven ved bålpladsen og shelterne der kan huse op til 30 pers. – her foregår der meget jagtformidling af både børn og voksne, hvor der bl.a. tilberedes vildt over bål og soves i det fri!

En kort rundvisning blev det også til af det flotte fælleshus, hvor billederne af alle landets uddannede vildtforvaltere pryder væggene lige fra skolens start og ved skolens første leder - Jens Bjerg Thomsen i halvtredserne.

ProTravel ved Stine Therkildsen og Morten Kragh Jensen – gav et oplæg om et særligt faktureringssystem for jagtrejse - arrangører, som vil kunne lette vores bogføringsmæssige dagligdag – et godt oplæg, hvor systemet stadig er i sin spæde start blandt jagtrejsebureauer og de var også lydhøre for evt. kommentarer og gode råd fra os. ProTravel´s system samarbejder udelukkende med økonomistyringssystemet E-conomic.

Konservator Erling Mørch overtog herefter og gav nogle gode råd til hvordan vi råder vores kunder bedst muligt mht. til skind og trofæ behandling når de er ude i felten rundt om i verdenen + nogle af de love og bekendtgørelser der er ved indførelse af skind og trofæer fra EU og øvrige lande. Samt hvordan han helst vil modtage skindene fra hjemkomne jægere mht. til saltning og nedfrysning.

Så var klokken blevet 18.30 og en god jagtmiddag blev serveret og indtaget – efterfølgende tog formand Kasper Andersen ordet ang. indkomne forslag – der var foreslået fra et medlem en opkvikning af DJA´s hjemmeside, det var der dog ikke enighed blandt forsamlingen at bruge penge på lige nu.

Under eventuelt:
- Bjarne Bitsch ville gerne vide om DJA skulle gå ind i diskussionen omkr. reg. af våben m.m. og støtte op omkr. de andre organisationer der slår et slag for dette. Den generelle enighed var at kunne vi skubbe til beslutningen om at ens haglbøsse ikke skal reg. hvert år hos politiet, skulle vi dette, men at tilslutte de øvrige org. i hele våben diskussionen skulle DJA ikke.
- Henning Olsen var blevet bedt af formanden fra Trofæ, Jens Kjær Knudsen, at spørge om DJA´s medlemmer var blevet sure på Trofæ, da ikke mange af DJA´s medlemmer annoncerede mere – Lotte Vels, kunne bidrage med at de fornyligt havde sprunget fra annoncering i Trofæ, da der er en helt bog på trapperne, som skulle være en ”how to do” din egen jagtrejse, hvor også Trofæ´s formand har indlæg i, det syntes LB Jagtrejser var modstridende, sammen med resten af forsamlingen, og havde derfor valgt annoncering fra – det blev meldt ud fra forsamlingen at DJA ikke boykotter Trofæ, men at vi er opmærksomme på hvilke kasketter ledelsen i Trofæ har på og hvor de optræder – Henning Olsen ville viderebringe dette til Trofæ.
- Rejsegarantifonden´s rolle blev drøftet og det kunne med tilfredshed konstateres at DRF (Danmarks Rejsebureau Forening) havde haft et indlæg på hjemmesiden Standby,
Se mere her: http://www.standby.dk/ny-kritik-af-rejsegarantifonden/
DRG kritiserede RGF´s måde at kommunikere på, eller manglen på samme til deres medlemmer og at de opfordrede at denne skulle foregå mere konstruktivt fremover og at de (RGF) havde brugt 12 mill. kroner på administration, i stedet for at jage de illegale rejseudbydere! Der er d.d. over 600 medlemmer af RGF.

Der blev takket af og vi kørte hver til sit kl. 21.30 – tak for et godt medlemsmøde!

Venlig hilsen – referent

Henrik Mortensen

Bestyrelsesmøde den 12. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde i DJA – den 12. juni 2013

1. Siden sidst ved formanden….
Kasper redegjorde kort for de ting der har været oppe siden marts måned.
Vi talte om Bjarne Bitch´s indlæg omkring utilfredsheden med formandens håndtering af sagen omkring EU-våbenpas og glatløbede haglgeværer. Formanden vi bestyrelsens opbakning til at gå videre med sagen men selvfølgelig at undlade samlervåben i denne sammenhæng.

Formanden redegjorde for Vigs Safaris valg om at stoppe som medlem af DJA. Begrundelsen blev forstået og accepteret.


Kasper fortalte om en artikel han havde skrevet il en ny bog ”Jagtfeber 1”, som på mange måder er en guide til at lave sin egen jagtrejse udenom et bureau. Bogen er vedhæftet dette referat i sin fulde længde til bestyrelsen. Der blev talt om hvorvidt det var forfatternes opgave – specielt Jens Kjær Knudsen, at være medskribent i en sådan bog.


2. Rejsegarantifonden
Under dette punkt var Carsten Ottesen også tilstede, idet det var naturligt at indkalde ham, da Henning, Carsten og Kasper sidder i et udvalg der skal arbejde med dette. Udvalget blev nedsat i marts på vores generalforsamling.

Endnu engang blev vigtigheden af vores arbejde på dette område understreget.
Kasper fortalte om sit frafald til et foretræde i folketing et for Erhvervsudvalget pga. sygdom. Kasper fortalte om sine møder med hhv. Henrik Dam Kristensen, Troels Lund Poulsen og Kim Andersen. Kasper fik af bestyrelsen opbakning til at fortsætte sin lobbyvirksomhed overfor de lokale politikere fra tinge.

Det blev vedtaget, at såfremt Kasper fik endnu en chance for et foretræde for udvalget i folketinget, skulle der laves et skriftligt oplæg for hvilke argumenter der skulle bringes på bane inden mødet i folketinget.

OBS! I denne forbindelse efterlyser vi en sag eller sager hvis nogle af vores medlemmer i DJA måtte have kendskab til én eller flere personer, der har været på jagtrejse gennem ”illegale” bureauer og har haft en dårlig oplevelse med det – Vi hører gerne herom!

3. Evt.

Henning Olsen efterlyste holdninger i forhold til Nordisk Safariklub, idet han skulle deltage på et forestående strategimøde for NFS. Henning fik et par gode ting med fra bestyrelsen.

Det blev vedtaget at det næst arrangement der skulle afholdes som medlemsmøde, ville vi forsøge at afholde på Kalø. Henrik Mortensen blev sat på opgaven og er allerede tilbage med at mødet afholdes torsdag den 24. okt. kl. 15. Her vil blive en rundvisning på Kalø, efterfølgende vil konservator Erling Mørch holde et lille indlæg om, hvordan vi forbereder vores kunder bedst muligt til det arbejde han skal udføre, endelig vil vi få lidt at spise – mere herom ved senere lejlighed.

Der blev under evt. nævnt at der havde kørt en sag i Rejseankenævnet hvor et af vores medlemmer havde valgt ikke at følge nævnets afgørelse. Da dette er i klar modstrid med foreningens jagtetiske regelsæt blev formanden sat til at undersøge de nærmere omstændigheder omkring sagen, hvilket vil ske indenfor kort tid.

Hovedgård, den 15. juni 2013
Kasper T. Andersen

Generalforsamling d. 4 marts 2013

Referat fra generalforsamling d. 4 marts 2013

1. Valg af dirigent - Carsten Ottesen

2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed id et forløbne regnskabsår – bilag 1

Følgende ting blev diskuteret i forbindelse med formandens beretning:
Der er en række udbydere af jagtrejser der ikke overholder de gældende bestemmelser.
52 navne er indsendt til Rejsegarantifonden samt Danmarks Rejsebureauforening.
Der er blevet ført samtaler med Troels Lund Poulsen og Henrik Dam Kristensen, og de har været behjælpelige med at få etableret et fremtræde for de erhvervspolitiske folketingsmedlemmer så vi får mulighed for at fremlægge vores sag.

Der har været en dialog med justitsministeren omkring behandling af våbenpas. Vi foreslår at man registrerer haglgeværer på samme måde som man registrerer jagtrifler, sådan at de haglgeværer man har i brug er registreret i våbenpasset på lige fod med riflerne, muligvis for en 10 årig periode som ved jagtrifler.

Et af medlemmerne (navn glemt) har været i kontakt med politiet og har fået af vide, at alle jagtgeværer købt efter 2010 skal registreres og alle der er afsat før skal ikke.

Carsten Ottesen har talt med Birgitte Fjeldhoff som er direktør i Rejsegarantifonden.
Iflg. Konkurrence – og forbrugerstyrelsens pakkerejselov er det et lovkrav at formidlere af rejser sælger pakkerejser. Birgitte siger dog, at hvis man kan fremsende en faktura (til en kunde) fra en partner i udlandet, så er man ikke pligtig til at være registreret.

For at øge vores forbrugerbeskyttelse bør DJA øge vores indflydelse i det offentlige system ved at registrere en partshøring (der skal nedsættes et udvalg/en arbejdsgruppe) der tager sig af det politiske. Nærmere information i eventuelt.

Endvidere blev der rejst kritik fra Bjarne Bitsch af, at formandens holdning til våbentilladelser og glatløbede haglgeværer i forhold til det Europæiske våbenpas – en holdning som Bjarne Bitsch ikke var enig i. Foreningens holdning vil efterfølgende blive diskuteret i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkter omkring polsk moms blev efterfølgende diskuteret og samtlige deltagere på generalforsamlingen besluttede, at det polske momsspørgsmål ikke er et fælles foreningsanliggende men henvises til de enkelte medlemmer i en selvstændig prissætning. Med denne ændring blev formandens beretning efterfølgende godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse–bilag 2
(Balancen for året er vedlagt denne indbydelse og rundsendt til alle)
Fra Lotte og Brian – alt ser fint ud

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent – bilag 3
(Budgettet er vedlagt denne indbydelse og rundsendt til alle)

Carsten Ottesen foreslår at kontingentet øges – der skal være plads i budgettet.
Kontingentforøgelse er vedtaget og bliver ændret fra 2500,- til 3000,-

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – valg af suppleanter
(På genvalg til bestyrelsen er Aksel Spangsberg, Nika (modtager genvalg) og Henrik Mortensen, Gamekeeper (modtager genvalg og Kasper Andersen, Jelling Jagtrejser (modtager genvalg)

Alle blev genvalgt


6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
(Nordisk Safariklub – Henning Olsen) Henning Olsen er genvalgt.

7. Valg af revisorer (Bestyrelsen foreslår genvalg af Lotte og Brian fra LB Jagtrejser)

Lotte og Brian er genvalgt

8. Forslag fra medlemmerne

9. Eventuelt

Efter forslag fra Carsten Ottesen:

Nedsættelse af et udvalg der har til formål at registrere os som partshøringsorgan i forhold til evt. ændringer i pakkerejselovgivningen samt forholdene i Rejsegarantifonden.
Udvalget skal serøst forsøge at påvirke ordlyden af eksisterende lovgivning .
Carsten Ottesen, Matswani Safaris
Henning Olsen , Buhls Jagtrejser
Kasper Andersen, Jelling Jagtrejser

Ny annonce i jæger – ét af medlemmerne fandt den kedelig.