Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmøde i Billund Lufthavn den 31. okt. 2012

Referat af medlemsmøde i DJA, Billund Lufthavn den 3. okt. 2012

Rundvisning i Billund Lufthaven med focus på Security og lufthavnens våbenhandling

Vi mødtes med uddannelsesleder Hans Agerbæk - rundvisning begyndte med check-in af våben, hvor vi fik en orientering om de nødvendige formalier i den sammenhæng - herefter fulgte vi våbenets gang gennem lufthavne til flyet. Vi var en tur gennem security og skanningssystemet for at besøge lufthavnens kælder, hvor den egentlige sortering af bagagen finder sted. Vi besøgte de nye bygninger i lufthavnens butiks- og cafeteriaområde og nød den flotte udsigt over hele anlægget. Endelig var vi igennem de kongelige gemakker i VIP og så hvor kongehuset hviler sig, når de gæster Billund Lufthavn.

Efterfølgende fik vi tildelt et dejligt lokale i ”meetings”, hvor vi fik rig mulighed for at stille relevante spørgsmål til hele handlingen af våben, samt sikkerhed i almindelighed. Det var fint at se og opleve bagagehandlingen på vrangsiden af lufthavnen, som vi ellers aldrig oplever. Hans Agerbæk gav udtryk af at være dygtig på området og lyttede også til vores meninger og oplevelser. Hans gav udtryk for en smidig og gelinde behandling af kunderne i lufthaven og udtrykte sin tilfredshed med jægernes viden og forberedelse før de skal ud at rejse med våben.
Vi kvitterede med et par gode flasker vin.

Hans henviste til www.passager.dk som skulle være et besøg værd.

Lars Thykier Danmarks Rejsebureauforening

Efterfølgende tog Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureauforening over. Lars fortalte indledningsvis om DRFs virke, historie, antal medlemmer og primære arbejdsområder. Ikke mindst var det vigtigt for Lars at fortælle om DRFs forsøg på at skabe politiske indflydelse.

Lars slog fast, at DRF skal være foreningen der samler den danske rejsebranche og repræsenterer sine medlemmer overfor leverandører, kunder, interesseorganisationer og myndigheder i sager af betydning fra branchens udvikling.

Lars nævnte bl.a. DRFs hjælp til rejsebureauer i forhold ”kriser og krisehåndtering”. Lige netop her ramtes vi måske alle en lille smule – det gav stof til eftertanke og var måske en god idé til en senere temadag i DJA-regi.

Endvidere fremhævede Lars vigtigheden af den juridiske rådgivning som medlemmerne kan trække på.

Lars understregede at bureauerne havde en række kontante fordele af medlemskabet i form af udvidet ansvarsforsikringer , rejseforsikringer, forsikringer mod luftfarts selskabers konkurs og erhvervsansvarsforsikringer. Endvidere kan man bruge DRF´s logo som en slags kvalitetsstempel, fuldstændig som vi bruger DJA´s logo

Lars redegjorde ogås for hvilke krav DRF stiller til medlemmerne for at blive optaget.

Det kom bag på Lars, hvor mange ikke organiserede rejsesælgere vi er oppe imod i jagtrejsebranchen. Lars Lovede i den forbindelse aktivt via hans position i bestyrelsen at skubbe til Rejsegarantifonden, og forsøge at få dem til aktivt at skærpe indsatsen i forhold til dette problem. Blandt andet købte Lars idéen om at følge op aktivt på vore messer osv.
Kasper lovede at fremsende Lars en liste over ikke registrerede jagtrejsesælgere samt en liste over de messer vi umiddelbart har kendskab til i branchen.
Alt i alt et godt og spændende foredrag, som på sigt kan være med til at bygge bro mellem vores foreninger

Herefter blev der spist smørrebrød, serveret øl, vand og kaffe.

Efterfølgende blev følgende punkter diskuteret:

1.
Roadshow i DJA-regi – der var ikke åbenlys opbakning til arrangementet. Der var enighed om at tidspunktet for et roadshow ikke skulle være i december. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med tanken på kommende bestyrelsesmøde i foreningen og enten nå frem til en skrinlægning eller til at komme med et forslag til, hvordan et fælles roadshow kan afvikles.

2.
Det blev fastlagt at næste generalforsamling findersted på Valdemar Slot mandag den 4. marts kl. 17.00
Generalforsmalingen startes med en rundvisning i trofæmuseet - der vil være spisning efter generalforsamlingen.

3.
Det blev besluttet at det fremadrettede antal annoncer i Jæger skulle reduceres til 4 gange årligt fra det nuværende, hvor der annonceres i hvert andet nummer. Der er taget action på denne reducering i skrivende øjeblik.

4.
Evt. Kasper meddelte at han er på valg ved næste generalforsamling og ikke modtager genvalg til bestyrelse

Generalforsamling den 5. marts 2012

Referat af generalforsamling den 5. marts 2012 på DJA’s sekretariat i Hovedgård - kl. 17.00
Fraværende var: Holmelund Jagtrejser, Nadania Safris, B&H Jagtrejser, Remodex Jagt, Prohunt-Denmark, Nika Jagtrejser, African Adventure

Generalforsamlingen startede med en kort velkomst ved foreningens formand.

Herefter overtog Michael Sand fra Netnatur ordet. Michael holdt en god times foredrag, der var tænkt som et oplæg til medlemmernes efterfølgende debat om foreningens jagtetiske regelsæt.
Michael holdt et skarpt og stærkt holdningspræget foredrag, som virkelig gav stof til eftertanke for medlemmerne. Medlemmerne fik noget at tænke over og noget at forholde sig til - et flot foredrag, som Michael fortjener stor ros for.

1. Herefter gik den ordinære generalforsamling i gang - Henning Olsen fra Buhls Jagtrejser blev valgt som dirigent. Henning gav straks ordet til formanden, som aflagde sin beretning:

2. Formandsberetning - v/ Kasper T. Andersen
Året blev på mange måder et besynderligt år, som vi måske selv var med til at gøre det til.
Et tilbageblik på året vil i overskrifter lyde sådan:

I bestyrelsen arbejde vi på hvert sit område med forskellige tiltag.
Der er bl.a. blevet arbejdet med forsikringsforhold - specifikt med udstedelse af forsikringer og jagttegn i Tyskland.
Der er blevet, og der bliver stadig arbejdet med forholdene i de danske lufthavne for vores jægere. Forsøgt medlemshvervning herunder angivelse af ikke registrerede medlemmer til Rejsegarantifonden – Et af resultaterne af dette arbejde har været at bureauet ”Field and Forrest” er blevet registreret i fonden og nu melem hos os, og bureauerne Polsk Jagtformidling, Onion Hunting har indstillet der aktiviteter. Der indberettes stadigt og løbende til Rejsegarantifonden.

I august måned blev vi af SKAT tildelt en bøde på ikke mindre end kr. 5.000,- plus påløbende renter, fordi vi ikke havde indsendt en årsopgørelse – en ting jeg er nødt til at sige, jeg ikke havde skænket en tanke overhovedet. Det hele endte ud i ingen ting, udover at vi blev pålagt at lade statsautoriseret revisor udarbejde et regnskab én gang om året og indsende dette til godkendelse hos SKAT – pris kr. 4.000, i år ét og herefter så svagt faldende, men en årlig omkostning på cirka kr. 3.000,- + moms.

Vi afholdt bestyrelsesmøde og egentlig konstituerende møde her på adressen i september måned.
Vores næstformand Jan Christiansen, Holmelund Jagtrejser meddelte os ved sit fravær, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, da han ikke kunne afse tid hertil.

Vores medlemsmøde i oktober blev som bekendt afholdt her på adressen, hvor vi havde et fint møde med Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden. Et særdeles positivt møde, hvor jeg tror vi alle sammen fik et væsentligt bedre indtryk af fonden, hvorfor den er der, hvad den arbejder med , hvem der sidder der og bestemmer osv. Sidst men ikke mindst fik vi et bedre indtryk af Birgitte som gjorde det rigtig godt.

Dette møde medførte at jeg tog kampen op med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er den institution som varetager ”folkets” interesser, når der lovgives rejseområdet. Det er lykkedes os at komme til at sidde med i en høringsrunde forud for ny lovgivning på lige fod med f.eks. Danmarks Rejsebureauforening - altså har vi fremadrettet mulighed for at gøre vores indflydelse gældende – eller i hvert fald at blive hørt. Dette er både spændene og udviklende!

Det næste punkt på dagsordenen var mødet med Jens Kjær Knudsen, som er formand for Nordisk Safariklub. Jens redegjorde og fortalte om klubbens arbejde og virke.
Jens´s foredrag endte ud i en snak om dåseløver, Ungarske kæmpetrofæer, parykbukke – dyr opvokset i fangenskab med heraf følgende kæmpetrofæer, bedøvet og udsat for jagt etc.

Da jeg efterfølgende skrev referatet af dette møde på vores hjemmeside startede en lavine af debatter, skriverier på blandt andet Michael Sands medie Netnatur.

Jeg har på vegne af jer talt vores stemme i debatten, hvor jeg håber, at jeg har levet op til jeres forventninger og jeres holdninger.
Der har været skrevet i de store landsdækkende aviser som Politikken og Jyllands Posten, stribevis af artikler på Netnatur af bl.a. Michael Sand og Henning Kørvel.
Jeg er blevet interviewet til Radio Østjylland, som også har haft problematikken oppe.
Jeg har brugt og bruger stadig mange kræfter dette område.

Disse artikler, holdninger meninger førte til, at jeg skrev et udkast til et sæt jagtetiske regler for vores forening. Et regelsæt som ligger sig tæt opad det regelsæt som findes hos Nordisk Safariklub.
Dette regelsæt affødte et bestyrelsesmøde som blev afholdt hos Gamekeeper i forrige måned, hvor fire af fem bestyrelsesmedlemmer var til stede – det møde endte ud i det regelsæt som ligger til debat her senere i dag.

Personligt synes jeg, at det er et ”nødvendigt onde”, som vi er nødt til at bekende os til og nå til enighed om.
Jeg tror det er vigtigt, at vi tør have en mening og frem for alt, at vi lever op til det vi mener!

Vi var med til at skubbe noget i gang, som vi selvfølgelig ikke alene kan krediteres, men som vi har været stærkt medvirkende til.

Endelig har vi fra Nordisk Safariklub fået meddelelse om, at DJA fremadrettet vil få tildelt et af de to ikke demokratisk valgte pladser i Nordisk Safariklub - flot tak for det det, det er vi glade for. Henning Olsen fra Buhls Jagtrejser varetager i dag en af de to pladser.

Ellers er året forløbet stille og roligt – jeg får løbende henvendelse fra jagtrejsekunder, som betragter DJA som et klageorgan, hvor man kan få afgjort en tvist med mellem dem og et af vore medlemsbureauer.
Jeg vil se frem til endnu et arbejdsår og glæder mig til de udfordringer som det kommende år vil bringe.
Det er jo bare at starte der hvor vi sluttede.

3. og 4. Godkendelse af regnskab og budget for kommende år v/ Kasper Andersen - Såvel budget som regnskab blev enstemmigt godkendt.

5. og 6 Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Jan Christiansen fra Holmelund Jagtrejser, som havde valgt at trække sig af tidsmæssige årsager - bestyrelsen foreslog Henning Olsen til bestyrelsen - Henning Olsen blev enstemmigt valgt. Henning vil fremadrettet også repræsentere DJA i Nordisk Safariklub.

7. Valg af revisor
Brian fra LB Jagtrejser modtog genvalg til at revidere foreningens regnskaber.
Samtidig blev det besluttet, at regnskabsoplægget kunne laves af Partner Revision til godkendelse foreningens revisor.

8. Forslag fra medlemmerne
Bjarne Bitsch, Bitsch Jagtrejser
1. Der er enkelte af bestyrelsen jeg endnu ikke har truffet og jeg har kun ”misset” et møde – er det ikke rimeligt at foreningen stiller krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i arrangementerne.
Jeg vil endvidere stille forslag om, at der bliver lavet en form for Navneskilte som kan bruges ved møder – vi er jo efterhånden ved at være mange.
Forlaget blev af medlemmerne betragtet som en henstilling, som der var fuld opbakning omkring.

2. Da vi aftalte grundlaget for foreningen mener jeg, at det blev pointeret, at medlemmerne skulle overhold landets love.
På en generalforsamling i vores lokale jagtforening fandt jeg et katalog fra en kollega, hvor man skilter med, at der på alle rejser tillægges et momsgebyr på kr. 450,- Det blev pointeret at momsen ikke må udspecificeres og skal være indeholdt i prisen.
Der er som bekendt ingen moms uden for EU, hvorfor rejst til f.eks. Alaska ikke kan tillægges moms. Det er ulovligt. Hvad mener foreningen om dette?

Emnet blev debatteret og der var enighed om at det måtte det enkelte medlem klare med sin revisor - der var divergerende opfattelse af hvad loven siger, og hvad den ikke siger - Kasper vil via foreningens revisor søge svar på spørgsmålet.

Anders Wanstrup, Korsholm Jagtrejser
Aller er bekendte med at det eneste firma der har en specialaftale med Gouda om forsikringsforhold er Diana Jagtrejser. Hvis de har monopol på den forsikring kunne vi andre jo lave en magen til der hedder DJA Rejse og afbestillingsforsikring ? Som alternative kunne vi spørge Europæiske og de evt. kunne være interesserede, hvis Gouda ikke kan og vil spille med?

Der var blandt medlemmerne enighed om at spørgsmålet var afklaret, og at der næppe kunne opnås andre resultater på området end den foreningen har afprøvet i forhold til Gouda Rejseforsikring. I virkeligheden er de vigtigste del af rejseforsikringsspørgsmålet for jægerne nok ansvarsdelen, hvor vi har fået konstateret at vores gæster er dækkede, når det ikke har været muligt at tegne en anden form for forsikring på området - med andre ord, dobbeltforsikrer nogle bureauer deres kunder!

Kasper Andersen, DJA
Kunne et medlemsmøde i Billund Lufthavn med fokus på Securitas og SKAT have interesse i kommende oktober måned? Er der nogen der ellers har forslag til indhold på et medlemsmøde?

Der var enighed om at søge dette møde afholdt i samarbejde med Billund Lufthavn.

Forslag fra bestyrelsen – v / Kasper Andersen
Det sidste halve års polemik omkring medicinerede bukke, parykbukke, store hjorte , dåseløver osv. har medført at bestyrelsen har udarbejdet et forslag til et sæt etiske regler for DJA, som medlemmerne forpligter sig til at overholde.
Dette oplæg er vedhæftet denne indkaldelse – for at vi kan vedtage dette etiske regler og gøre dem til en del af vores vedtægter kræver det 2/3 af os møder op, så det er vigtigt alle møde op, så vi kan være os selv bekendt fremadrettet.

Alle medlemmer var rørende enige, om at det var særdeles vigtigt at foreningen fik et sæt jagtetiske regler og så DJA fremadrettet har en klar og utvetydig politik på området. Bestyrelsens oplæg blev taget pænt imod og grundigt drøftet punkt for punkt. Der blev rettet lidt hist og pist. Denne opgave gav anledning til mange, lange og sunde diskussioner om det omfattende emne. Der var stor enighed om langt største parten af formuleringerne, men enkelte medførte mere debat end andre. Da aftenen var fremskreden blev vi derfor enige om at afsætte et nyt tidspunkt for et medlemsmøde, hvor vi alene vil koncentrere os om det jagtetiske regelsæt. Vi nåede langt på området, men for ikke at forcere en så vigtig ting, var der ingen tvivl om, at det var det rigtige at finde et nyt tidspunkt - dette møde blev fastlagt til den 23. april 2012 på DJA’s Sekretariat, Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård

Herefter blev generalforsamlingen lukket og der blev spist smørrebrød og hygget en lille times tid.

På vegne af bestyrelsen
Formand Kasper T. Andersen

Medlemsmøde den 5. oktober 2011

Referat af medlemsmøde den 5. okt. på DJA´s sekretariat i Hovedgård – kl. 17.00
Fraværende medlemmer:
Holmelund Jagtrejser, Aurora Jagtrejser, Matswani Safaris, Nadania Safaris, B&H Jagtrejser, Remodex Jagt, Prohunt – Denmark.

Mødet blev indledt med en velkomst fra forenings formand og en kort redegørelse for dagens program.

Første punkt på dagsordenen var et indlæg fra Rejsegarantifonden ved direktør Birgitte Fjeldhoff.
Birgitte Fjeldhoff redegjorde kort og præcist om fondens virke, fondens arbejdsbetingelser og fondens beføjelser. De fremmødte deltagere fik rig mulighed for at stille spørgsmål gennem hele Birgitte Fjeldhoffs indlæg. Spørgsmålene centrerede sig meget om Rejsegarantifondens kontrollerende virksomhed overfor rejseudbyderne, samt om fondens arbejde med at registrere ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff viste en udstrakt hånd i forhold til DJA´s indberetninger af ikke registrerede medlemmer.
Birgitte Fjeldhoff inviterede til samarbejde hvor det var muligt, og efterlod et positivt indtryk af Rejsegarantifondens arbejde. Birgitte Fjeldhoff noterede sig vigtigheden af, at Rejsegarantifonden var opmærksom på afholdelse af jagtrejsemesser og udstillernes organisationsforhold.
Et særdeles positivt indslag til gavn for begge parter, hvor berøringsangsten blev væsentligt mindsket.
Stor Tak til Birgitte Fjeldhoff fordi hun indvilligede i at køre den lange vej fra Nord Sjælland og her til Hovedgård. Birgitte Fjeldhoff overheads indlæg vil blive rundsendt pr. e-mail til foreningens medlemmer.

Efter en god times indlæg fra Birgitte Fjeldhoff, blev der serveret smørrebrød – her var ordet frit, holdningerne mange og forskellige – behagelig kollegial samvær!

Det andet punkt på dagsordenen var et indlæg fra Formanden for Nordisk Safariklub Jens Kjær Knudsen.
Jens redegjorde ligeledes for NSF´s virke, formål og idé fra grundlæggelsen og frem foreningen står for i dag. Herunder en redegørelse for bestyrelsens sammensætning og valg, medlems antal og geografisk fordeling, foreningens hjørnesten ”TROFÆ”, messen i Odense (DJA’s medlemmer sendte et klart signal til NFS om, at en evt. flytning af messen i Odense til afholdelse i slutningen af januar eller februar måned ville være ønskelig). Jens Kjær Knudsen fortalte endvidere om NFS museum og trofæudstilling på Valdemar Slot. Der blev rejst kritik af NFS`s hjemmeside, som Jens Kjær Knudsen lovede bod og bedring for.
Herforuden var der en god og åben debat om de jagtetiske regler for udenlandsjagt, hvor emner som løvejagt i Sydafrika, abnormt store kronhjorte i New Zealand og jagt på store bukke i Ungarn var til debat.
Jens Kjær Knudsen efterlod et særdeles godt indtryk af foreningen Nordisk Safariklub, og indbød ligeledes til samarbejde med DJA, hvor det overhovedet var muligt. Tak til Jens Kjær Knudsen for et godt indlæg, som gave stof til eftertanke på flere områder. Jens Kjær Knudsen udelte lidt et medlemsblad smat diverse materialer fra foreningens værge- og annoncekampagner.
Glædeligt at konstatere, a t Jens Kjær Knudsen aktivt vil gå ind i at forsøge at skaffe DJA flere medlemmer – tak for det Jens!

Aftenen blev rundet af med en redegørelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer om, hvad foreningen arbejder med i øjeblikket. Herunder et mundtligt referat af et fornyeligt afholdt bestyrelsesmøde.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig.
Der arbejdes på alle fronter omkring forsøg på at værge nye medlemmer, endvidere blev det gjort klart at foreningens primære arbejdsområder ikke er at søge at hetze de rejseudbydere, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden. Dels fordi det ikke er det image DJA ønsker at få påstemplet sig udadtil, og dels fordi at langt de fleste af de ikke registrerede medlemmer er så små, at de er uden konkurrencemæssig betydning for vore medlemmer.
Alle fem medlemmer af bestyrelsen har lige nu kontakt med en 4 til 5 udbydere af jagtrejser, som de forsøger at værge til DJA.

Lars Malver redegjorde for sit arbejde på hele jagtforsikringsområdet - Kasper fortalte dels om sit arbejde med at forsøge på at ensrettet behandlingen af vore kunder og våben i danske lufthavne, samt på vegne af Jan Christiansen, for Jans arbejde i forhold import og forsendelse af jagttrofæer fra 3. lande. af trofæer til Danmark. Endelig blev en fortsat annoncering i ”Jæger” blåstemplet af de fremmødte.

Endeligt var der i plenum lidt snak om emner som foreningen evt. kunne tage fat på.
Her blev nævnt emner som fælles markedsføringsstrategier og forhandling – herunder et fælles roadshow.
bestyrelsen fik i den sammenhæng et par gode idéer til videre bearbejdning

Aftenen blev rundet af ved formanden kl. 21.30 og det er min fornemmelse, at medlemmerne forlod mødet positive og med et godt udbytte af arrangementet.

På vegne af bestyrelsen i DJA

Kasper T. Andersen
Formand

Medlemsmøde den 11. oktober 2010

Referat af melemsmøde i DJA mandag den 11. oktober 2010 på DJA´s Sekretariat i Hovedgård

Fremmødte:
Axel Spangsberg, Nika Jagtrejser - Bjarne Bitsch, Bitsch Jagtrejser - Jan Christiansen, Holmelund Jagtrejser - Henrik Mortensen, Gamekeeper Hunting Tours – Lotte og Brian Vels, LB Jagtrejser – Henning Olsen, Buhls Jagtrejser - Kasper T. Andersen, Jelling Jagtrejser – Claus Lykke Jensen, Partner Revision A/S, Jan Møller Gouda Rejseforsikring A/S

Afbud fra:
Korsholm Jagtrejser, B & H Jagtrejser

Ikke fremmødte:
Aurora Jagtrejser

Referat:
Kl. 17.00 bød foreningen formand Kasper Andersen velkommen – herunder gav han en kort introduktion til begrundelsen for foreningens opståen.

Herefter introduceredes Statsautoriseret revisor Claus Lykke Jensen, Partner Revision i Brande. Claus Lykke Jensen fortalte i korte og præcise vendinger om ”ny moms”, som pålægges rejsebureauer i Danmark fra 1. januar 2011. Alle medlemmer får sammen med dette referat tilsendt en forkortet redegørelse af moms-problematikken.
Et udbytterigt indlæg, som affødte gode og fornuftige diskussioner om fortolkningen af lovgivningen.
Mange tak til Claus Lykke Jensen.

Formanden redegjorde efterfølgende for foreningens igangværende arbejder:

1. En dialog med Gouda Rejseforsikring om jagtansvar i forbindelse med jagt udenfor Europa.

2. En dialog med Rejsegarantifonden omkring de udbydere af jagtrejser / pakkerejser, som udøver deres virksomhed i Danmark uden at være lovformeligt medlem af Rejsegarantifonden, besidde dansk CVRnr.
Det var medlemmernes klare holdning at disse udbydere burde følges til dørs af rejsegarantifonden så konkurrencen jagtrejsebureauerne imellem udkæmpes på lige vilkår, hvorfor forening fortsat vil arbejde for at få alle jagtrejseudbydere bliver lovliggjorte og indlemmet foreningen. Man var endvidere enige om, at indførelsen af momsen gav de ”illegale bureauer” endnu en fordel ved fortsætte deres virksomhed – formanden fik medlemmernes opbakning til afholdelse af et møde med rejsegarantifonden om emnet.

3. Formanden redegjorde kort for foreningens foreløbige økonomi.

4. Formanden forhørte sig i forhold til medlemmernes forventninger til foreningens virke. Det blev præciseret at foreningen alene skulle fortsætte som en brancheorganisation, som alene og seriøst skulle arbejde for forbedringer for branchen. Foreningen skulle på ingen tage sig af ting som eksisterende andre organisationer i forvejen arbejder med, men alene holde sig til hvad vores vedtægter foreskriver for vores arbejdsområde.

5. Der var enighed om at tage vedtægterne op til kommende generalforsamling og lade dem hvile indtil da – der blev udtrykt tilfredshed med vedtægterne.

6. Der var enighed om at lade formandens skrivelse til de danske lufthavne afsende og afvente respons på brevet fra lufthavnene.

Herefter blev der serveret smørrebrød, øl, vand og kaffe

Efter pausen kom Jan Møller, som er Key Acount Manager hos Gouda Rejseforsikring forbi og gav os et kort, kontant og opfriskende kursus ud i alm. rejseforsikringer og jagtansvar, afbestillingsforsikringer og Jan gav os en kort introduktion til en ny udstyrsforsikring som Gouda netop har introduceret.

Der opstod diskussion og undren i forhold til, at der ikke er jagtansvarsdækning i de forsikringer vi tilbyder vore gæster. Konklusionen blev, at jagtansvarsdelen ligger hos den enkelte rejsende, som skal sørge for at tegne forsikringen selv i jagtlandet han gæster oversøisk. Er dette ikke muligt vil den rejsendes indboforsikring sandsynligvis dække (forhør kunden). Findes ingen dækning nogen steder vil Goudas Udvidede rejseansvarsforsikring kunne pålægges at dække. Denne forsikring kan tegnes til kr. 10,10 pr. rejsende og opgøres løbende.

Mødet blev afsluttet kl. 21.30

Med venlig hilsen
DANSKE JAGTREJSEARRANGØRER

Kasper T. Andersen
Formand