Indkaldelse til den årlige generalforsamling 2023

Kære DJAére
I indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 9. marts 2023 kl. 12.00. Jagtens Hus v/ Danmarks Jærgerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde
Indkaldelsen sker iht. nedenstående vedtægter:

§4 – Generalforsamlinger Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, medmindre en offentlig dansk myndighed har umuliggjort en fysisk forsamling af et antal deltagere lig med mindst det samlede antal medlemmer i DJA.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 21 dages varsel ved brevomdelt eller elektronisk post til hvert medlem samt bekendtgørelse på hjemmesiden www.dja.dk Vedtægter for DJA som ajourført pr. 29.04.2021 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Kassererens fremlæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4. Kassererens fremlæggelse af budgettet for det følgende regnskabsår samt forslag til kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6
6. Valg af formand og næstformand.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Bestyrelsens indstilling til eventuelt valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer. 9. Valg af revisor(er).
10.Uddeling af DJA’s ærespris.
11. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.
12. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes til formanden og medtages sammen med udsendelse af den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling – send til kan@jellingrejser.dk
Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den pr.22. februar 2022. 

De af bestyrelsen der er på valg bedes meddele formanden herom og ligeledes meddele, om de ønsker at genopstille. Der udsendes endelig dagsorden, formandens beretning og revideret regnskab til alle medlemmerne inden den 1. marts 2022
Foreløbigt program for dagen:
1. kl. 12.00 Ankomst til Jagtens hus – velkomst ved Kasper.
2. kl. 12.00 Bueskydning ved Mikkel.
3. kl. 13.00 Rundvisning i Jagtens Hus v/ repræsentant for DJ.
4. kl. 13.45 Generalforsamling.
5. kl. 14.30 Frokostarrangement med Platte eller tapas med øl/vand, kaffe, te og lidt sødt.
I forbindelse med den fri leg står DJA for udgifter til instruktør, rundviser og frokost
Vi håber på en flot dag ved Kaløvig
På bestyrelsens vegne
Kasper T. Andersen