Vedtægter for Danske Jagtrejse Arrangører “DJA”

Vedtægter for DJA som ajourført pr. 29.04.2021

Følgende vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling på Kattrup Skovgård, Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård, den 4. juni 2010 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 29. april 2021.

§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danske Jagtrejse Arrangører, forkortet DJA.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for DJA’s sekretariat, som ses på hjemmesiden www.dja.dk

§2 – Foreningens formål
DJA er en brancheforening for danske arrangører af jagtrejser. DJA er en uafhængig og upolitisk brancheforening.
DJA’s formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser indenfor og udenfor Danmark, overfor offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, medier og andre, hvis forhold og virke har betydning for medlemmernes virksomhed.
DJA skal gennem sit virke medvirke til at styrke jagtrejsebranchens seriøsitet og anseelse samt arbejde for, at der ikke sker begrænsninger i den fri konkurrence mellem medlemmerne eller mellem andre aktører i den danske jagtrejsebranche.
DJA vil arbejde for, at alle danske jagtrejsearrangører, som udbyder pakkerejser, bliver medlem af Rejsegarantifonden og DJA.
DJA skal ligeledes arbejde for en begrænsning af uhensigtsmæssige eller konkurrenceforvridende alliancer mellem medlemmerne af foreningen og medier og/eller interesseorganisationer.
DJA har tillige til formål at fungere som kontaktorgan mellem medlemmerne samt behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne.
DJA skal endvidere bistå medlemmerne med råd og vejledning om relevant lovgivning og jagtrejsebranchens forhold generelt.
DJA kan dog ikke påtage sig opgaver af fagretslig karakter eller på anden måde involvere sig i sådanne forhold.
DJA kan repræsentere medlemmerne i relevante organisationer eller organer i
Danmark eller i udlandet.
DJA har etableret et sekretariat til varetagelse af den daglige administration af
foreningen.
DJA er ren faglig organisation, der alene varetager medlemmernes interesser i
fagretslige, foreningsmæssige og erhvervsmæssige spørgsmål.
DJA er ikke et klageorgan, hvor man kan anbringe sin utilfredsheder, hverken som
kunde eller leverandør til et af medlemmerne eller medlemmerne imellem.

§3 – Medlemmer
Som medlem optages virksomheder, der arrangerer og sælger jagtrejser, og som har
forretningskontor eller anden fast repræsentation i Danmark. Bureauet skal være
direkte medlem af Rejsegarantifonden og være i besiddelse af et dansk CVR-nummer.
DJA’s bestyrelse vurderer, om et medlem eller en ansøger opfylder betingelserne for
at være medlem af DJA.
Såfremt en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan den ansøgende
virksomhed kræve afslaget forelagt på førstkommende generalforsamling til endelig
afgørelse.
Medlemmerne har ret til på brevpapir, på hjemmesider, på sociale medier, i
brochurer, i annoncer eller på anden vis at reklamere med deres medlemskab af DJA.
Medlemmerne anbefales at følge DJA’s almindelige rejsebestemmelser for salg af
jagtrejser.

§4 – Generalforsamlinger
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned,
medmindre en offentlig dansk myndighed har umuliggjort en fysisk forsamling af et
antal deltagere lig med mindst det samlede antal medlemmer i DJA.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 21 dages varsel ved brevomdelt eller
elektronisk post til hvert medlem samt bekendtgørelse på hjemmesiden www.dja.dk
Vedtægter for DJA som ajourført pr. 29.04.2021
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Kassererens fremlæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne
regnskabsår til godkendelse.
4. Kassererens fremlæggelse af budgettet for det følgende regnskabsår samt
forslag til kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6
6. Valg af formand og næstformand.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Bestyrelsens indstilling til eventuelt valg af medlemmer til varetagelse af
bestyrelsesposter i andre organisationer.
9. Valg af revisor(er).
10.Uddeling af DJA’s ærespris.
11. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.
12. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal
indsendes til formanden og medtages sammen med udsendelse af den endelige
dagsorden til den ordinære generalforsamling.
Samtidig med fremsendelse af den endelige dagsorden rundsendes tillige:
* Regnskab for det forløbne regnskabsår.
* Budget for det følgende regnskabsår.
* Eventuelle indkomne forslag.
Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt udstedt til et andet
medlem og en sådan fuldmagt skal forevises til generalforsamlingens dirigent ved
ankomst til mødet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af det samlede
antal stemmer er repræsenteret enten fysisk eller ved fuldmagt.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
En sådan indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det antal stemmer,
der er repræsenteret på denne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal blandt de
repræsenterede stemmer.
Dette gælder dog ikke beslutning om ændring af vedtægter, jf. §12.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller
såfremt mindst 2 medlemmer anmoder herom.
I givet fald skal bestyrelsen iværksætte indkaldelsen uden urimelige forsinkelser og
med et varsel på højest 4 uger.

§5 – Stemmeret på generalforsamlinger
Hvert medlem har én stemme.

§6 – Bestyrelsen
DJA ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 5 medlemmer fra DJA’s
medlemsvirksomheder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Genvalg
kan finde sted. Valg til bestyrelsen finder sted for en periode på 2 år under hensyn til
nedenstående regler:
Formanden og 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og næstformanden
samt 1-2 andre menige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.
Mødefrekvensen i bestyrelsen er på mindst 4 årlige møder, som afholdes efter
indkaldelse fra formanden. Formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer i
foreningen kan i øvrigt altid indkalde til et bestyrelsesmøde, såfremt det skønnes
nødvendigt.
Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader den virksomhed, som vedkommende
repræsenterer, ophører bestyrelseshvervet automatisk ved førstkommende ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvor samtlige medlemmer ikke behøver at være
medlem af bestyrelsen eller af DJA.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på DJA´s vegne om
foreningen og om branchens forhold generelt.

§7 – Tegningsregel
DJA tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden.

§8 – DJA’s ærespris
Generalforsamlingen beslutter, om der skal uddeles og i givet fald, hvem der skal
modtage DJA´s ærespris. Prisen kan uddeles til en dansk forening, en dansk
organisation eller en person, som på exceptionel vis har kæmpet for bevarelsen af
bæredygtig jagt og arbejdet for retten til at udøve jagt.

§9 – Kontingent
Generalforsamlingen træffer hvert år beslutning om årskontingentet.

§10 – Regnskabsår og revision
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af den/de valgte revisorer.

§11 – Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af DJA skal ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst 6 måneders varsel
til udløbet af et regnskabsår. I opsigelsesperioden hæfter det pågældende medlem for
evt. ubetalte kontingentandele.
Refusion af kontingent ydes ikke. Et udmeldt medlem har ikke ret til at få noget af,
hvad han har indbetalt til DJA tilbagebetalt eller nogle af DJA´s aktiver.
Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt et flertal af den til enhver tid
siddende bestyrelse finder det nødvendigt, og bestyrelsen skal samtidig beslutte
varigheden af eksklusionen, forinden det pågældende medlem igen kan ansøge om
optagelse i DJA.
Såfremt DJA´s formue på tidspunktet for en evt. udmeldelse er negativ, kan
bestyrelsen gøre udmeldelsen betinget af, at det pågældende medlem betaler et beløb
til forholdsmæssig dækning af underskuddet svarende til det pågældende medlems
andel af de samlede stemmer i DJA på det pågældende tidspunkt.
Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen del af DJA’s eventuelle formue.

§12 – Vedtægtsændringer og opløsning
Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af DJA’s vedtægter.
Til vedtagelse af et forslag om ændringer af DJA´s vedtægter kræves, at 2/3 af de
samlede stemmer er repræsenteret på en generalforsamling, og at 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Såfremt der afgives mindst 2/3 stemmer for forslaget, men såfremt det fornødne
antal stemmer ikke er repræsenteret, skal DJA’s bestyrelse indkalde til en ny
generalforsamling til behandling af samme forslag. Dette forslag betragtes som
gyldigt vedtaget, såfremt der på denne generalforsamling afgives 2/3 af de
tilstedeværende stemmer for forslaget.
Efter samme regler træffes der beslutning om eventuel opløsning af DJA.
I givet fald skal DJA´s formue efter at alle gældsposter er betalt fordeles mellem
medlemmerne på det pågældende tidspunkt i forhold til indbetalte kontingenter for de
seneste 3 år.

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 29. april 2021 i Brande
Underskrevet af dirigenten Kenneth Banke Jørgensen