Referat fra generalforsamling den 9. marts 2023

Kære medlemmer af DJA

Vi havde en god og hyggelig generalforsamling i jagtens Hus torsdag den 9. marts 2023.

Vi begyndte dagen med lidt alm. leg, hvor en af Danmarks Jægerforbunds praktikanter introducerede os til bueskydning. Et lidt tyndt indslag, som vi ikke fik alverden ud af, men vi hyggede os en times tid i det skønne vejr, hvor vi kunne nyde beliggenheden af Jagtens Hus.

Herefter Introducerede kommunikationschef Joan Brøndum, Danmarks Jærgerforbund os til Jagtens Hus.

Vi hørte lidt om tilblivelsen af huset, flytningen dertil og om den daglige funktion af huset. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Herefter fik vi en rundvisning i huset. Vi fik et godt indtryk af huset, de mange forskellige arbejdspladser og ikke mindst mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg tror alle fik lidt ud af den del af programmet.

Herefter gik vi over til det der var formålet med dagen – Generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen – se med rødt under hvert punkt

Referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2023

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Henning Olsen

2. Forpersonens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Formandens beretning som er rundsendt, blev godkendt og den ”ændrede retning” som forpersonen har ønsker for DJA, blev vedtaget. Der var en lille debat om vigtigheden af at evt. indberetninger til Rejsegarntifonden vedr. ikke organiserede rejseudbydere skulle koordineres via DJA´s forperson.

Et af medlemmerne havde fornyelig indberettet uorganiserede til Rejsegarantifonden ved en bestemt medarbejder i fonden og mente, at RG ville tage os seriøs, hvis vi gik igennem denne bestemte medarbejder. Det vil selvfølgelig blive taget til efterretning og forsøgt.

Endelig besluttedes det at DJA´s forperson skulle prøve at indberette en bestemt rejseudbyder i Pandrup til Jammerbugt Kommune i forbindelse med antaget socialt bedrageri og udnyttelse af kommunens handicapbil til transport af jægere på jagt i Sverige etc.

I øvrigt fandt man beslutningen om en ”fredsaftale” med Nordisk Safariklub ok. Generalforsamlingen fandt at skulle der støttes økonomisk op omkring skribent og debattør Jens Ulrik Høgh, måtte dette være en individuel beslutning for de enkelte firmaer. Der var udtalt respekt for Jens Ulriks laden og gøren for vores branche og stor anerkendelse af hans betydning.

3. Kassererens fremlæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse. Godkendt

4. Kassererens fremlæggelse af budgettet for det følgende regnskabsår samt
forslag til kontingent.
Godkendt og nyt kontingent fastlagt til kr. 1.500,- iht. til forpersonens forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6 Marius Sørensen er på valg (modtager genvalg) Marius Sørensen modtog genvalg

6. Valg af forperson og Næstforperson . Kasper Andersen; Jelling Jagtrejser modtog genvalg som forperson og Tina Jeppesen, Limpopo/Diane modtog genvalg som Næstforperson

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Henrik Mortensen fra Buhl/ Gamekeeper modtog genvalg

8. Bestyrelsens indstilling til eventuelt valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer. Der var ingen aktuelle forslag

9. Valg af revisor(er). Kenneth Banke modtog genvalg

10.Uddeling af DJA’s ærespris. Prisen har aldrig været uddelt og blev det heller ikke denne gang.

11. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. (se formandens beretning, som
er eneste forslag indsendt i tide).
Der var ingen indkomne forslag udover det forslag der lå i forpersonens beretning som blev godkendt tidligere i forløbet

12. Eventuelt.

Status vedr. Brahetrolleborg v/Henning Olsen

Henning redegjorde for status og for sit eget fremtidige engagement i Brahetrolleborg, hvor Henning har påtaget sig mindre arbejdsmæssige engagementer for fremtiden. Det ser ud som om opbakningen til Dette års show er særdeles god og man ser frem til nogle fine dage med masser af nytænkte og gamle tilbud til de besøgende.

Henning Olsen fortalte endvidere om sit meget positive besøg i Bruxelles hos EU-lobbyisten Juan Margez, som fremtidigt skal forsøge at tale jagtens sag i EU og påvirke EU politikernes holdning, så den går jagtens vej, hvilket SCI venter sig meget af.

Status vedr. evt. arrangementer / rejser v/ Henning Olsen og Kasper Andersen

Henning Olsen fremlagde hvilke evt. rejser der var i støbeskeen fra SCI/DK, som formodentlig i samarbejde med DJA ville tilbyde en studierejser hvert andet år til en given destination. I støbeskeen var besøg i Kongsberg i Norge samt hos SAKO i Finland – yderligere information vil følge til medlemmerne.

Udenfor generalforsamlingen, kan jeg meddele:

At SCII/DK og DJA i fællesskab i fredags er gået i gang med at undersøge forsikringsforholdene under jagt i udlandet udenfor Europa. Der synes at være en række uklarheder omkring ansvarsdelen under jagt, som vi hurtigst muligt skal have styr på.

Der er foreløbig rettet henvendelse til ERV/Europæiske Rejseforsikring, samt til den Sydafrikanske PH-organisation PHASA. I vil blive orienteret, når vi er nået frem til en konklusion.

Med venlig hilsen

DANSKE JAGTREJSE ARRANGØRER

Kasper T. Andersen Forperson