Referat af generalforsamlingen afholdt torsdag den 21. marts

Referatet er tilføjet de enkelte punkter med rød skrift

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 13.00 afholdes hos:
Global Trophy Logistics, Industriområdet 23, 8732 Hovedgård v/ Carl Hjort og Jesper Kyhn

Generalforsamlingen begyndte med at Jesper Kyhn fortalte lidt om Global Trophy Logistics arbejdsområde og viste os en find ny produceret film og firmaets virke. Vi indtog de skønne omgivelser i firmaets showroom med stor beundring og takker fordi vi måtte komme på besøg.

Indkaldelsen sker iht. nedenstående vedtægter4 – Generalforsamlinger

 • § Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned (tjek)
  medmindre en offentlig dansk myndighed har umuliggjort en fysisk forsamling af et
  antal deltagere lig med mindst det samlede antal medlemmer i DJA.

  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 21 dages varsel ved brevomdelt eller
  elektronisk post til hvert medlem samt bekendtgørelse på hjemmesiden www.dja.dk
  Vedtægter for DJA som ajourført pr. 29.04.2021 (tjek)

Til stede var repræsentanter for:
Gamekeeper & Buhl, Nika Jagtrejser, Matswani Safaris, Hunting Travel, Mos Jagtrejser, 4Hunt, Selected Hunting Tours, Lamai Safaris & Wedonhunt, Jelling Jagtrejser.
Følgende havde fremsendt fuldmagt: Kant Jagtrejser, Dahl´s Travel & Tours, Diana & Limpopo Jagtrejser

Dirigent Henning Olsen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Endelig dagsorden ved generalforsamlingen den 9. marts 2023

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Henning Olsen
Henning Olsen blev valgt

2. Forpersonens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Kasper Andersen fremlagde sin beretning om året der gik. Formandens beretning var på forhånd omdelt med
elektronisk post sammen med dagsordenen. Generalforsamlingen godkendte beretningen

3. Kassererens fremlæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne
regnskabsår til godkendelse – v/ Henning Olsen
Regnskabet blev fremlagt af Henning Olsen og godkendt.

4. Kassererens fremlæggelse af budgettet for det følgende regnskabsår samt
forslag til kontingent. v/ Henning Olsen
Ligeledes ved Henning Olsen og godkendt

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6 På valg er valg er: Aksel Spangsbjerg (Nika) – Henrik Mortensen (Game- keeper / Buhls), der indtrådte som suppleant for Jan Mortensen fra Lux jagtrejser er på valg – de modtager begge genvalg.
Aksel Spangsbjerg & Henrik Mortensen blev begge genvalgt.

6. Valg af forperson og næstforperson – Næstforperson Tina Jeppesen er på valg (Diana) – Tina modtager genvalg.
Tina Jeppesen blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Disse udpeges og vælges på generalforsamlingen.
Lars Buchard blev valgt som suppleant.

8. Bestyrelsens indstilling til eventuelt valg af medlemmer til varetagelse af
bestyrelsesposter i andre organisationer.
Kasper Andersen (forperson I DJA) repræsenterer DJA i Organisationen ”International Jagt”).

9. Valg af revisor(er).
Kenneth Banke blev igen valgt som ekstern revisor.

10.Uddeling af DJA’s ærespris.
Der var ingen indstillinger til æresprisen.

11. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen –
Ingen indkomne forslag

12. Eventuelt.
1. Orientering ved DJA´s for person om forholdene ved afrejse fra Esbjerg lufthavn med jagtvåben på en søndag.
I forbindelse med formandsberetningen blev dette punkt allerede behandlet. Der arbejdes videre med problemstillingen´, hvis praksis alle kunne se det uhensigtsmæssige i. Kasper arbejder videre.

 1. Orientering ved DJA´s forperson om den aktuelle forsikringssituation for jagtrejsende i og udenfor Europa.
  Kasper redegjorde for den faktiske situation på hele forsikringsområdet omkring jagt i såvel Danmark, Europa som World Wide. Nogen deltagere var direkte chokerede over situationen, og var i god tro i forhold til, at alt er og var i den skønneste orden omkring forsikringsforholdene. Kasper opfordrede til at man satte sig grundigt ind i forsikringsbetingelserne omkring jagt i Danmark, Europa og resten af verden. Han opfordrede til, at vi fremadrettet medsendte det Tyske forsikringsselskab Gothaers forsikringsforslag som en del af tilbuddet, i kommunikationen med fremtidige kunder. Alle var enige om at dette område bør have høj prioritet og følges til dørs. Kasper arbejder med sagen på mange fronter (Tryg, Dansk Jagttegnsforsikring, Gothaer og Vejle Brand). Kasper fik stor opbakning til at fortsætte arbejdet med forsikringerne og stillede sig til rådighed, hvis nogen havde spørgsmål også efter denne generalforsamling. Alle var enige om, at vi som det mindste måtte have oplysningspligt overfor vores kunder, når de køber rejser hos os ikke mindst udenfor Europa (oversøiske).
  Efter generalforsamlingen har Kasper været i kontakt med Vejle Brand, som går seriøst ind i opgaven, men understreger at det er en tidskrævende affærer, hvorfor vi ikke bare må forvente  en her og nu løsning
 2. Status vedr. Brahetrolleborg v/Henning Olsen Henning redegjorde for de undersøgelser der er foretaget efter sidste udstilling på Brahetrolleborg, som i høj grad bare præg af høj tilfredshed blandt udstillerne. Der fastlagt ny dato for Brahetrolleborg til sidste weekend i august sensommeren 2025. En udstilling som der opbakning til fra DJA´s side. Der sporedes en bred enighed i forhold til at antallet af messer godt måtte reduceres.
 3. Odense Messen ved Tina Jeppesen
  Henrik Mortensen fortalte lidt om Odense Messen som snart finder sted og ikke mindst om de gode ved, at der nu også var våben med på messen. De der deltager, ser frem til nogle positive dage

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen, som skulle være os i hænde iht til nedenstående:

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal
indsendes til formanden senest pr. 1. marts 2024 og medtages sammen med udsendelse af den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling – send til kan@jellingrejser.dk

Program for dagen:

 1. kl. 13.00 Ankomst til Global Trophy Logistics – velkomst ved Kasper og Jesper Kyhn
 2. kl. 13.15 Rundvisning i huset hos Carl og Jesper – herunder redegørelse for hvordan praksis er omkring trofæforsendelser gennem Global Trophy Logistics
 3. kl. 14.00 Generalforsamling i DJA.
 4. kl. 14.45 Der servers smørrebrød øl og vand øl/vand, kaffe, te og lidt sødt.

Efter endt generalforsamling blev der serveret smørrebrød, og snakken gik over dagens temaer.
Cirka kl. 16.15 var alle ude af døren og freden sænkede sig på ny over Global Trophy Logistics.
Tak for god ro og orden og en fin eftermiddag, som alle villa have haft godt af at være med til

På DJA`S bestyrelsens vegne

Kasper T. Andersen
Forperson