Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Generalforsamling den 06. marts 2015

Referat af generalforsamling i DJA den 06. marts 2015

Lokalitet: Svendborgsund Færgekro i Svendborg

Fra bestyrelsen var mødt flg.: Lars Malver, Henning Olsen, Carsten Ottesen og Henrik Mortensen - Aksel Spangsberg havde meldt afbud!

Fremmødte medlemmer: Thomas B. Ehlers (Field & Forest) + Kenneth Banke (Gamekeeper)

Flg. punkter til behandling på generalforsamlingen:

Valg af dirigent
Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
Valg af revisorer
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt
Formand Carsten Ottesen bød fremmødte velkommen og takkede for året der var gået og med de udfordringer og tiltag der var sket siden sidste generalforsamling.

1) Valg af dirigent
Henning Olsen blev foreslået som dirigent, han blev valgt og takkede for valget og kunne oplyse at generalforsamlingen var lovligt varslet og tidsfristen til medlemmerne var varslet pr. 5/2 og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med de i dag fremmødte + der forelagde 8 underskrevne fuldmagter fra øvrige medlemmer af DJA, der var forhindret i at møde op på dagen!

2) Formandens beretning om DJAs virksomhed i det forløbne regnskabsår
Carsten Ottesen gav referat af nye tiltag og hvordan status var på tidl. berørte emner –
Venligst se hele formandens beretning i vedhæftede word dok.

3) Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse
Regnskabet, resultatopgørelse og balance fra dette forløbne år blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4) Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent.

Venligst se vedhæftede word dok. - for vedtaget driftsbudget for 2015
Kontingent stigning blev drøftet for at for økonomien til at nå sammen i DJA – alle var dog enige i at dette var en dårlig idé – og at en besparelse på nogle poster ville være bedre – for at vedholde nuværende kontingent sats!

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. – valg af suppleanter
På valg var Lars Malver + Henrik Mortensen
Opstillet til valg til bestyrelsen var Hans S. Knudsen (Field & Forest)

Henrik Mortensen valgte ikke at opstille – da han havde været med siden DJA´s opstart i 2010 og ville gerne give plads til nye medlemmer i bestyrelsen. Hans S. Knudsen blev derfor valgt ind i bestyrelsen uden kampvalg.
Som suppleant til bestyrelsen i DJA blev valgt Henrik Mortensen

6) Ingen indkomne forslag eller valg – forsættes som hidtil

7) Valg af revisorer
Som det er i dag er det Partner Revision der varetager DJA´s regnskab denne post koster årligt DKK 4.000 – det blev vedtaget at det ikke er nødvendigt at have udgift til en revisor til denne årlige udgift, for forholdsvis få posteringer i et regnskab og at denne post lovmæssigt og ifl. DJA´s vedtægter kunne skæres fra og spares væk!

Til kritisk revisor blev valgt Henrik Mortensen.
Bogføring – som tidl. nævnt ang. bibeholdelse af det årlige kontingent, fandt de fremmødte det bedre at finde besparelser frem for at hæve det årlige kontingent. Det blev vedtaget at bogføringsudgiften måtte kunne reduceres til det beløb som var anført i budgettet. Bestyrelsen arbejdere videre med en løsning.

8) Forslag fra medlemmerne

Formanden kunne oplyse at han ikke havde modtaget nogen forslag fra medlemmerne

9) Eventuelt
Det blev drøftet at blive ved med det vedholdende arb. med at presse bl.a. messe arrangører til ikke at tage ikke reg. medlemmer af RGF ind – eller i det mindste gøre opmærksom på at de kun er ”formidlere” overfor de besøgende!
At DJA og formanden skal blive ved med det gode arbejde og holde fast i de mærkesager foreningen har gang i nu!

Carsten Ottesen, takkede generalforsamlingen for god ro og orden – der afsluttedes med en frokost!

Referent/
Henrik Mortensen