Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Generalforsamling d. 4 marts 2013

Referat fra generalforsamling d. 4 marts 2013

1. Valg af dirigent - Carsten Ottesen

2. Formandens beretning om DJA’s virksomhed id et forløbne regnskabsår – bilag 1

Følgende ting blev diskuteret i forbindelse med formandens beretning:
Der er en række udbydere af jagtrejser der ikke overholder de gældende bestemmelser.
52 navne er indsendt til Rejsegarantifonden samt Danmarks Rejsebureauforening.
Der er blevet ført samtaler med Troels Lund Poulsen og Henrik Dam Kristensen, og de har været behjælpelige med at få etableret et fremtræde for de erhvervspolitiske folketingsmedlemmer så vi får mulighed for at fremlægge vores sag.

Der har været en dialog med justitsministeren omkring behandling af våbenpas. Vi foreslår at man registrerer haglgeværer på samme måde som man registrerer jagtrifler, sådan at de haglgeværer man har i brug er registreret i våbenpasset på lige fod med riflerne, muligvis for en 10 årig periode som ved jagtrifler.

Et af medlemmerne (navn glemt) har været i kontakt med politiet og har fået af vide, at alle jagtgeværer købt efter 2010 skal registreres og alle der er afsat før skal ikke.

Carsten Ottesen har talt med Birgitte Fjeldhoff som er direktør i Rejsegarantifonden.
Iflg. Konkurrence – og forbrugerstyrelsens pakkerejselov er det et lovkrav at formidlere af rejser sælger pakkerejser. Birgitte siger dog, at hvis man kan fremsende en faktura (til en kunde) fra en partner i udlandet, så er man ikke pligtig til at være registreret.

For at øge vores forbrugerbeskyttelse bør DJA øge vores indflydelse i det offentlige system ved at registrere en partshøring (der skal nedsættes et udvalg/en arbejdsgruppe) der tager sig af det politiske. Nærmere information i eventuelt.

Endvidere blev der rejst kritik fra Bjarne Bitsch af, at formandens holdning til våbentilladelser og glatløbede haglgeværer i forhold til det Europæiske våbenpas – en holdning som Bjarne Bitsch ikke var enig i. Foreningens holdning vil efterfølgende blive diskuteret i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkter omkring polsk moms blev efterfølgende diskuteret og samtlige deltagere på generalforsamlingen besluttede, at det polske momsspørgsmål ikke er et fælles foreningsanliggende men henvises til de enkelte medlemmer i en selvstændig prissætning. Med denne ændring blev formandens beretning efterfølgende godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse–bilag 2
(Balancen for året er vedlagt denne indbydelse og rundsendt til alle)
Fra Lotte og Brian – alt ser fint ud

4. Forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår og forslag til kontingent – bilag 3
(Budgettet er vedlagt denne indbydelse og rundsendt til alle)

Carsten Ottesen foreslår at kontingentet øges – der skal være plads i budgettet.
Kontingentforøgelse er vedtaget og bliver ændret fra 2500,- til 3000,-

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – valg af suppleanter
(På genvalg til bestyrelsen er Aksel Spangsberg, Nika (modtager genvalg) og Henrik Mortensen, Gamekeeper (modtager genvalg og Kasper Andersen, Jelling Jagtrejser (modtager genvalg)

Alle blev genvalgt


6. Evt. valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer
(Nordisk Safariklub – Henning Olsen) Henning Olsen er genvalgt.

7. Valg af revisorer (Bestyrelsen foreslår genvalg af Lotte og Brian fra LB Jagtrejser)

Lotte og Brian er genvalgt

8. Forslag fra medlemmerne

9. Eventuelt

Efter forslag fra Carsten Ottesen:

Nedsættelse af et udvalg der har til formål at registrere os som partshøringsorgan i forhold til evt. ændringer i pakkerejselovgivningen samt forholdene i Rejsegarantifonden.
Udvalget skal serøst forsøge at påvirke ordlyden af eksisterende lovgivning .
Carsten Ottesen, Matswani Safaris
Henning Olsen , Buhls Jagtrejser
Kasper Andersen, Jelling Jagtrejser

Ny annonce i jæger – ét af medlemmerne fandt den kedelig.